Braun, Grzegorz

oprac. Natalia Pacholczyk 16.09.2021 21:59 W czwartek o 21 zebra³o siê Prezydium Sejmu, które zdecydowa³o o karze dla Grzegorza Brauna. Jak przekaza³ wicemarsza³ek W³odzimierz Czarzasty, zosta³a ona wymierzona w najwy¿szym mo¿liwym wymiarze. – Prezydium Sejmu jednogłośnie zdecydowało o najwyższej możliwej karze finansowej dla pos³a Brauna: sześć miesięcy obniżenia uposażenia o 50 proc. i sześć miesięcy odebrania…